Polityka prywatności

 

data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020

 

Dokument ten dotyczy uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one  w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Polityka prywatności  przedstawia także zasady postępowania z danymi osobowymi i wykorzystywaniem plików cookies oraz innych technologii w ramach strony  internetowej zazolawa.org.pl (dalej również jako Portal).

 

Kto jest administratorem danych osobowych i jak się możesz z Nami skontaktować?

 

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej  zazolawa.org.pl  jest Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 18 j/u-18 l/u, 55-200 Oława. W dalszej części Polityki prywatności określana „ZAZ”, „My”, „Nas”.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W razie pytań dotyczących przetwarzani danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj z nimi drogą mailową na adres: iod@tecza-olawa.pl.

 

Kiedy i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazujesz Nam:

 • pisząc wiadomość poprzez formularz kontaktowy,
 • wchodząc w interakcje z Nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Formularz kontaktowy. Kontaktując się z Nami w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji,
w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt.

Jeśli wyślesz do Nas wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane przez Ciebie dane będą wykorzystane w celu udzielenie odpowiedzi, a jeśli pytanie będzie dotyczyło naszych usług, także w celach marketingowych.

Nie będziemy wykorzystywać podanych przez Ciebie danych, aby zapisać Cię do usługi Newsletter. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes.

Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Social Media. Obserwując profilowe społecznościowe ZAZ, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzimy Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do naszych baz. Przetwarzamy je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Zakład Aktywności Zawodowej, podmiotom świadczącym na rzecz ZAZ usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy profilujemy dane?

 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

 

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez RODO, ustawę o ochronie danych osobowych, a także przepisy szczególne. Dane osobowe są gromadzone          z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie.

 

Jakie masz uprawnienia wobec ZAZ w zakresie przetwarzanych danych?

 

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

 

Pliki cookies – Czym są?

 

Strona internetowa zazolawa.org.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są  na  komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika przez serwer sieciowy zaopatrujący stronę internetową.

Gdy Użytkownik wchodzi na nasze strony internetowe i akceptuje pliki cookies, zgadza się z naszym wykorzystaniem plików cookies.

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Jakie pliki cookies stosujemy oraz w jakim celu?

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
• niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
• wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
• statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;

Pliki cookies stosowane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Usuwanie ciasteczek – W jaki sposób można wyłączyć pliki cookies?

 

Gdy Użytkownik wchodzi na nasze strony internetowe i akceptuje pliki cookies, zgadza się z naszym wykorzystaniem plików cookies.

Każdy Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim sprzęcie. Każda przeglądarka oferuje możliwość włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki internetowej korzysta Użytkownik, może on skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Użytkownika stron internetowych. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:
• Mozilla Firefox
• Safari
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Opera

 

Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

W celu poprawy jakości technicznej stron na Portalu wykorzystywane są także narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe w przyszłości były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się  ze strony wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Logi serwera

Korzystanie z niniejszej strony związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP urządzenia Użytkownika, datę i czas serwera, informacje dotyczące przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego z jakich Użytkownik korzysta.

Logi są zapisywane oraz przechowywane w serwerze.

Dane zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które korzystają ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu ich identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, który służy głównie do administrowania stroną, a ich zawartość jest ujawniona tylko osobom, które są upoważnione do administrowania serwerem. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

 

Odnośniki do innych stron

W ramach zawartości stron Stowarzyszenia mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych

 

Zmiana Polityki prywatności

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.